Privacy Statement – algemeen 

TCH respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Om TCH diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TCH (‘wij’) in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 • Welke gegevens worden door TCH verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Contactgegevens TCH
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Welke gegevens worden door de TCH verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien u:

 • Lid bent bij TCH en daardoor bent aangemeld bij de KNLTB. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, speelsterkte, actuele rating, pasfoto en overige gegevens die door u worden verstrekt (met uitzondering van betaalgegevens). De KNLTB kent aan u een bondsnummer toe;
 • Binnen TCH als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
 • Vermeld wordt in het jaarverslag van de TCH wegens bijzondere verdiensten voor de TCH. Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de verdiensten;
 • Zich inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de speelsterkte en ranking en uitslagen;
 • Zich inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens, telefoonnummer of betaalgegevens omvatten;
 • Zich aanmeldt en/of TCH-evenementen bezoekt. Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens of een telefoonnummer omvatten;
 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres;
 • Onze website(s) bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres; en
 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van de leden van TCH en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van TCH;
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en);
 • Het organiseren van bijeenkomsten en het draaien van bardiensten;
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van TCH, de partners van TCH of andere partijen waarmee TCH samenwerkt;
 • Archief doeleinden; en
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal TCH die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door TCH opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor onze verenigingen en leden een ICT oplossing aanbieden, zoals bijvoorbeeld voor ledenadministratie, en KNLTB applicaties.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. TCH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. TCH treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@wordpress-834551-3868882.cloudwaysapps.comIndien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy statement van TCH
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy statement van de TCH, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@wordpress-834551-3868882.cloudwaysapps.com

Privacy Statement – bezoek website

Algemeen
Teneinde de TCH website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TCH in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. De TCH respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door de TCH verwerkt?
De gegevens die door TCH worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals bondsnummer, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd.

Wat doet TCH met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
– Het verwerken van uw vraag.
– Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
– Uw deelname aan een spel te effectueren.
– Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
– U te kunnen verzoeken uw ervaringen met TCH te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn.
– Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met uw instemming).

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De TCH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
De TCH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@wordpress-834551-3868882.cloudwaysapps.com  Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie (persberichten, vacatures etc.) dan kunt u altijd vanuit die betreffende uiting afmelden. Voor de Mijn TCH nieuwsbrief en commerciële aanbiedingen kunt u tevens afmelden onder Mijn Gegevens op de homepage.

Informatie over het privacy beleid van TCH
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van de TCH, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@wordpress-834551-3868882.cloudwaysapps.com